Információk


Megosztás

Nyilatkozat hírlevél és tájékoztató levél fogadásának hozzájárulásához:

Ha Ön a SchmidtShop.hu weboldalunkon bármilyen űrlapot kitölt és elküldi azt, azzal Ön automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott e-mail címre és névre cégünk hírlevelet vagy tájékoztató levelet küldhessen.

Nyilatkozat a cégünk által forgalmazott termékek és szolgáltatások megrendelésével, megvásárlásával kapcsolatban:

Ha Ön valamely, általunk forgalmazott termékünket vagy szolgáltatásunkat megrendeli, igénybe veszi vagy megvásárolja, arra mindenkor az alábbi Általános Szerződési Feltételek az irányadók:

Felek elnevezése a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF):

A jelen szolgáltatás szerinti eladó: SCHMIDT Irodatechnika (SchmidtShop Bt.) Eladó, a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő.

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
  A SCHMIDT Irodatechnikától történő vásárlás szóban, vagy írásban (Interneten (SchmidtShop.hu), emailben, megrendelő kitöltésével, faxon, levélben, űrlapon vagy telefonon) keresztül történik.1.2 A SCHMIDT Irodatechnikától történő vásárlásnak nem feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációtól függetlenül a Vevő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.
 2. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK és SZOLGÁLTATÁSOK:
  Az eladásra felkínált áruk jellemzői a konkrét árucikk mellett találhatók meg részletesen. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő nettó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely nem tartalmazza a 20% általános forgalmi adót, de tartalmazza az árut terhelő más adókat, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét. A fizetés módja készpénzben vagy átutalással történhet. A házhozszállítás díja külön megállapodást képez.2.2 A kínált szolgáltatások ára és teljesítése mindig egyedi megbeszélés tárgyát képezik.
 3. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS:
  A jótállás időtartama – egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, mely az áru Vevőnek történő átadásával kezdődik. A jótállási igény a jótállási jeggyel, ennek hiányában a számlával érvényesíthető, mely az áruval együtt kerül átadásra a Vevő számára. A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza.3.2. Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak: Az eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hibás teljesítés esetén a jogosult elsődlegesen – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A Vevő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a Vevő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt dolog esetében három év. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót (kötelezettet) terhelik.
 4. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:
  A Vevő a konkrét termék vagy szolgáltatás és annak mennyiségének kiválasztásával adja meg a rendelését. A minimális rendelési összeg nettó 5.000,- Forint. Amennyiben a Vevő hibájából téves mennyiségi- vagy téves árurendelés történik, azért az Eladó felelősséget nem vállal és a Vevőnek a megrendelt mennyiséget és árut vagy szolgáltatást kell átvennie és kifizetnie. A szerződés a megrendeléssel jön létre és ezzel a Vevő mint akaratával mindenben megegyezőt elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.4.2 Az Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.4.3 A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.4.4 Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.4.5 Amennyiben az áru vagy szolgáltatás kiszállítása során a kézbesítés sikertelen, a Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét, amelynek értéke 2.500 Ft + áfa a Vevő tartozik viselni. Egy későbbi, egyeztetett időpontban köteles a Vevő átvenni és kifizetni a megrendelt árut.
 5. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA ÉS KÖLTSÉGEI:
  A szállítás módja csak házhozszállítás, költségei külön megállapodást képeznek.
 6. A RENDELÉS ÖSSZEGÉNEK KIEGYENLÍTÉSE:
  A megrendelt áru vagy szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése történhet készpénzzel vagy előre utalással. A megrendelt áruk és szolgáltatások értéke tartalmazzák a 27% áfát.
 7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:
  A Vevő a vásárlástól elállhat, amennyiben ezt a rendelés leadását követő 1 órán belül írásos formában jelzi az Eladó felé. Ellenkező esetben a Vevő köteles átvenni és kifizetni az általa megrendelt árut vagy szolgáltatást. Ezt követően terméket nem áll módunkban visszavásárolni.
 8. A RENDELÉS MÓDOSÍTÁSA:
  A Vevő a rendelését módosíthatja, amennyiben ezt a rendelés leadását követő 1 órán belül írásos formában jelzi az Eladó felé. Ellenkező esetben a Vevő köteles átvenni és kifizetni az általa megrendelt árut vagy szolgáltatást. Ezt követően terméket nem áll módunkban visszavásárolni.
 9. NYILATKOZAT:
  Felek kijelentik, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, mindennemű írásbeli vagy szóbeli megrendelés esetén elfogadják, önmagukra nézve kötelezőnek tekintik, ettől eltérni nem kívánnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.